Prosjekter

Forprosjekt – Digital helsekompetanse

USN v/Vitensenteret helse og teknologi ønsker å gjøre en kartlegging av digital helsekompetanse blant helsepersonell i Vest-Viken. HelseHub, og dens partnere, vil delta inn i denne kartleggingen mtp. mulighet for utvikling av digital helsekompetanse blant deres helsepersonell basert på kartleggingen.

Denne kartleggingen vil vise styrker/svakheter hos helsepersonell regionalt. Videre mål er å sette opp et EU-prosjekt som kan adressere problemstillinger rundt dette i et internasjonalt perspektiv, og jobbe mot en “best practice” for ny digital læringsmodell innen digital helsekompetanse for helsepersonell. Funnene fra kartleggingen vil danne mulighetsrom videre.

Prosjekteier: USN