HelseHub er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester.

Om HelseHub

HelseHub er et samarbeidsprosjekt for forskning og utdanning-, operative institusjoner og tjenester-, samt næringsrettet arbeid innen helse og omsorgsfeltet. Prosjektet er lokalisert i og rundt Drammensregionen, men arbeider mot en ambisjon om nasjonalt og internasjonale samarbeid for best mulig å stimulere miljøet i og rundt HelseHub.

Vi samarbeider med å identifisere og utvikle felles prosjekter, dele ny kunnskap og erfaringer, samt etablere felles møteplasser mellom helsetjeneste og næringsaktører i et utviklingsløp.


En felles HelseHub skal være en katalysator for utviklingsprosjekter som løfter frem og skaper synergier innen helserelatert forskning og innovasjon i regionen.


Ønsker du kontakt med helseaktørene i regionen om idéer eller løsninger rettet mot helsefeltet, så ta kontakt med oss for dialog. HelseHub har tett samarbeid med Norway Health Tech og Kongsberg innovasjon, hvor vi arbeider med muligheter i krysningspunktet mellom helsetjenester og helsenæring.

Les om HelseHubs partnere

Partnere

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.


Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester, samt forskning, utdanning og innovasjon innen helsefeltet på høyt internasjonalt nivå.


Viken fylkeskommune med de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, har til sammen 1,2 millioner innbyggere og ansvar for bred og samlet regional utvikling, folkehelse og tannhelsetjeneste innen helsefeltet.


Drammen kommune har kommunalt ansvar for 100000 innbyggere etter sammenslåingen med Nedre Eiker- og Svelvik kommune. I HelseHub fokuseres det på folkehelse og helse- og omsorgstjenester inn i kommunen.


Asker kommune har kommunalt ansvar for 95000 innbyggere etter sammenslåingen med Røyken- og Hurum kommune. I HelseHub fokuseres det på helse- og omsorgstjenester, samt folkehelse inn i kommunen.


Lier kommune har kommunalt ansvar for 27000 innbyggere og deres helse- og omsorgstjenester, samt utvikling av god folkehelse og bærekraft i kommunen.


Drammen Helsepark skal utvikle og leie ut cirka 85.000 kvadratmeter ved det nye sykehuset på Brakerøya. De skal skape en arena innen utdanning, forskning, behandling
og næringsutvikling for helsesektoren.