Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter

Et samhandlingsprosjekt mellom Vestre Viken HF, Drammen, Lier, Asker og Bærum kommune.

HelseHubs arbeidsgruppe for Digital Hjemmeoppfølging har jobbet med prosjektutvikling, basert på ønsker fra Vestre Viken HF og kommunene, som legger til rette for økt og mer tilpasset bruk at digital hjemmeoppfølging for sine pasienter og brukere.

Prosjektutviklingen har resultert i et 3-årig samarbeidsprosjekt i regionen, finansiert av Helsedirektoratet. Formålet med tilskuddsordningen er «å bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer».

Asker (prosjekteier), Drammen, Lier og Bærum kommune går sammen med Vestre Viken HF (klinikk Drammen og Bærum) for å etablere digital hjemmeoppfølging som en tjeneste.

Prosjektet skal:

  1. Avklare organisatoriske og tekniske behov for en effektiv og kvalitativ tjeneste.
  2. I pilotfasen tilby tjenesten til personer med KOLS som primærdiagnose.
  3. Skalere tjenesten til en bredere brukergruppe.
  4. Invitere øvrige kommuner i opptaksområdet for Vestre Viken til å følge prosjektet.

Prosjektet har som målsetting å bidra til å redusere kostnader for helsetjenesten gjennom redusert behov for fysiske konsultasjoner og frigjøre tid til de som har aller størst behov. For pasienten skal prosjektet bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet, samt forebygging av forverret tilstand. For samfunnet vil prosjektet bidra med å frigjøre kapasitet i helsetjenestene og sikre bedre bruk av samfunnskritiske ressurser, samt utnytte tilgjengelig teknologi og øke sysselsetting og verdiskapning for leverandører av helseteknologi.

Prosjektet eies av Asker kommune og er organisert med en egen styringsgruppe hvor hver partner i prosjektet er representert. Prosjektet ledes av HelseHub v/Bent Håkon Lauritzen.

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter