Vil du bli med på å utforske mulighetene og påvirke utviklingen av en ny helsebydel på Brakerøya?

Vi håper at du har lyst og mulighet til å delta i en workshop sammen med partnerne i HelseHub, hvor vi jobber med tematikk som handler om hvordan vi kan legge til rette for næringsutvikling i kjølvannet av etablering av nytt sykehus og Drammen Helsepark. Se program under.

En ny helsebydel er under utvikling på Brakerøya. Drammen Helsepark utvikles nå trinn for trinn, i 2025 skal det nye sykehuset stå ferdig. Med dette åpner det seg et nytt mulighetsrom med tilrettelegging for en mer sømløs pasientreise og et miljø som kan åpne for nye måter å tenke på.

USN, fagskole, videregående skoler og kommunehelsetjeneste har allerede vist interesse for å etablere virksomhet i Drammen Helsepark. I tillegg er det ønskelig å tiltrekke et bredt næringsliv til bydelen, med mål om å skape et komplett økosystem for utvikling av tjenester og teknologi, tiltrekke viktig kompetanse og skape arbeidsplasser. Arbeidet er i gang med å finne en bærekraftig forretningsmodell i Drammen Helsepark, for å romme det unike økosystemet.

Det tenkes allerede svært innovativt rundt utvikling av helsebydelen på Brakerøya, og koblingen mellom mat og helse er eksempel på et tema som utforskes. Verdikjeden og kompetanse knyttet til produksjon av mat er sterkt representert i Drammensregionen, og kan dermed være et fortrinn som kan utnyttes også i forbindelse med utvikling av den nye helsebydelen. Sykehuset ser på muligheten for å sette av arealer rundt sykehuset som kan benyttes til dyrking av mat, som for eksempel direkte kan benyttes av sykehus og/eller innbyggere, samt som arena for forskning på ernæring, psykisk helse og andre aktuelle bruksområder.

Denne workshopen, retter seg primært mot partnere i HelseHub, og er et ledd i et forprosjekt som skal utforske og kartlegge potensiale for næringsutvikling og verdiskapning knyttet til utviklingen av helsebydelen på Brakerøya. HelseHub og Drammen kommune står sammen ansvarlig for forprosjektet som er delfinansiert av Viken Fylkeskommune, og skal innen utgangen av juni levere et første kunnskapsgrunnlag som kan danne utgangspunkt for videre arbeid og satsning.

Starter: 23. mars 2023, 11:30

Slutter: 23. mars 2023, 16:00

-

-

Del arrangementet

Program

Klokkeslett Program
11.30 – 12.00 Felles lunsj.
12.00 – 12.15 Introduksjon: Ambisjon for den nye helsebydelen og samarbeid
12.15 – 14.00
DEL 1: Næringsutvikling (felles for alle)
I desember presenterte Drammen Helsepark resultatene av en situasjonsanalyse sammenfattet av ni innsikter som danner grunnlaget for utvikling av innhold i helseparken. Resultatene er utdypet gjennom dybdeintervjuer med relevante aktører som belyser næringslivets behov, særlig når det gjelder lokalisering og relokalisering for etablerte selskaper.

  • Presentasjon av kartlegging og intervjuer med næringsledere i sektoren.
  • Mathelseprosjektet som eksempel til inspirasjon – orientere om hva som skjer.
  • Diskusjon om hvordan offentlige partnere kan være attraktive partnere for næringslivet.
  • Tanker om hva et innholds- og driftsselskap kan være, og mulige organisasjonsformer
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.45
DEL 2: Parallellsesjoner (du velger selv hvor du vil delta)
Rundebordsdiskusjoner om konkrete samarbeidsområder for Helse-Hub partnerskapet. De to diskusjonene går i parallell.Spor 1 – Felles fasiliteter for simulering og opplæring
Ønsket om felles fasiliteter for simulering og opplæring er uttrykt fra flere av Helse-Hubs partnere. Du inviteres til en videre utforsking av hvordan et samarbeid om felles fasiliteter for simulering og opplæring i helseparken konkret kan utvikles. Hva skal til for å oppnå det, hvor starter vi, og på hvilken måte kan evt. bidra til å tiltrekke/utvikle næringsliv?Spor 2 – Digitale helsetjenester
Responssenter og digital hjemmeoppfølging har i lengre tid vært aktuelle temaer i Helsehub. Du inviteres til å diskutere hvordan samlokalisering og samarbeid i Helseparken kan styrke kompetansen og gjøre regionen mer attraktiv som samarbeidspartner for industrien som utvikler og tilbyr digitale tjenester og løsninger. Vi inviterer også miljøer som jobber med behandlingshjelpemidler, AMK og legevakt til å delta på møtet..
15.45 – 16.00 Oppsummering og vel hjem 😊